UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Argento viene indicato a 14,1725/14,4725 usd/oncia; - Platino viene indicato a 1.197/1.222 usd/oncia; - Oro viene indicato a 934,75/941,25 usd/oncia.