UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.- Oro viene indicato a 938,75/945,25 usd/oncia;- Platino viene indicato a 1.190,5/1.215,5 usd/oncia;- Argento viene indicato a 14/14,3 usd/oncia.