UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Image

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.- Platino viene indicato a 1.554,82/1.575,2 usd/oncia- Argento viene indicato a 18,4261/18,654 usd/oncia- Oro viene indicato a 1.215,69/1.222,43 usd/oncia