UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Image

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Argento viene indicato a 18,349/18,5761 usd/oncia- Platino viene indicato a 1.536,91/1.556,6 usd/oncia- Oro viene indicato a 1.220,84/1.227,62 usd/oncia