UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Oro viene indicato a 951,6/958,1 usd/oncia - Platino viene indicato a 1.242,5/1.267,5 usd/oncia - Argento viene indicato a 14,8325/15,1325 usd/oncia.