UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Oro viene indicato a 989,05/995,55 usd/oncia - Platino viene indicato a 1.251/1.276 usd/oncia- Argento viene indicato a 16,04/16,34 usd/oncia.