UBS: le stime dei prezzi dei metalli preziosi

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi.

Ubs indica le stime dei prezzi dei metalli preziosi per oggi. - Argento viene indicato a 17,72/17,90 usd/oncia- Oro viene indicato a 1.048,35/1.051,85 usd/oncia- Platino viene indicato 1.329,50/1,344,50 usd/oncia.